Dofinansowania szkoleń

dofinansowanie do szkoleń

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy Jesteś zawodowym żołnierzem? Możesz się u nas przekwalifikować w ramach rekonwersji. Rekonwersja to przedsięwzięcia podejmowane wobec żołnierzy zwalnianych i zwolnionych ze służby wojskowej a także w stosunku do członków rodzin żołnierzy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i praktyk zawodowych, mających na celu przygotowanie uprawnionych do podjęcia zatrudnienia. Do pomocy rekonwersyjnej uprawnieni są wszyscy żołnierze zawodowi za wyjątkiem żołnierzy zwolnionych z powodu:

 • – zrzeczenia się obywatelstwa polskiego
 • – prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej
 • – prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego
 • – skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania
 • – prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej)
 • Od dnia 23 kwietnia 2022 roku wysokość limitów finansowych na przekwalifikowanie zawodowe osób uprawnionych do pomocy rekonwersyjnej odpowiednio wynoszą:
  • po 4 latach zawodowej służby wojskowej 100% limitu, tj. 2.736 zł 
  • po 9 latach zawodowej służby wojskowej – 200% limitu, tj. 5.472 zł 
  • po 15 latach zawodowej służby wojskowej – 300% limitu, tj. 8.208 zł
   
  Zwolnionym w skutek orzeczenia przez WKL trwałej lub czasowej niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej powstałej w następstwie wypadku lub chorób pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej oraz uprawnionym członkom rodzin byłego żołnierza zawodowego przysługuje – 300% limitu finansowego dotyczącego pomocy rekonwersyjnej – tj. 8.208 zł (uprzednio 10.260 zł).
  Ponadto w przypadku gdy ośrodek szkolenia znajduje się powyżej 50 km (w jedną stronę) od miejsca zamieszkania, osobom uprawnionym do pomocy rekonwersyjnej przysługuje: 20 przejazdów i  30 noclegów.
 • Nieodpłatnie pomagamy przy wypełnieniu niezbędnych dokumentów. Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z programu przekwalifikowania zawodowego uzyskasz w swoim regionalnym Wojskowym Biurze Emerytalnym.  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na ten temat udostępnianymi przez gdańskie biuro emerytalne 

oraz przez Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Gdyni 

szkolenia

dofinansowania szkoleńDofinansowania szkoleń – jakie masz możliwości? 

Gdy dysponujesz ograniczonymi środkami finansowymi na zwiększenie swoich kwalifikacji możesz skorzystać z różnych form dofinansowania  szkoleń.  

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną możesz skorzystać z dofinansowania szkoleń przez Urząd Pracy.  Posiadamy niezbędny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku pod nr 2.22/00140/2021.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy regionalnych urzędów pracy:

– Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

– Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

– Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

– Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu

– Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

 

 Prowadzisz firmę i chciałbyś skorzystać z możliwości dofinansowania szkoleń dla pracowników? Zapytaj w pobliskim Urzędzie Pracy o termin składania wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Możesz uzyskać pomiędzy 80 a nawet 100 % zwrotu kosztów szkolenia. Krajowy Fundusz Szkoleniowy pozwala na dofinansowanie kształcenia pracodawcy oraz pracowników. O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło. Główne priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy na rok 2022 to: 

– wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
– wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
– wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
– wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
– wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
– wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
– wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Jesteś mieszkańcem Tczewa? Z kartą mieszkańca masz u nas stały rabat 5% na wszystkie szkolenia. Informacje na temat karty znajdziesz na stronie https://karta.tczew.pl

Naszym klientom umożliwiamy dogodny ratalny system płatności, warunkiem przystąpienia do szkolenia jest wpłata połowy wartości kursu, pozostałą kwotę należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin.