Kurs na koparki jednonaczyniowe

kursy operatorów koparekNazwa i klasa uprawnień: kurs na koparki jednonaczyniowe do 25 ton kl. III lub wszystkie kl. I

Celem szkolenia jest:

– przygotowanie uczestników do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparek jednonaczyniowych w klasie trzeciej do 25 ton masy eksploatacyjnej lub klasy pierwszej obejmującej wszystkie typy koparek

– nabycie wiedzy z zakresu budowy koparek jednonaczyniowych

– nabycie kompetencji w zakresie pracy koparkami jednonaczyniowymi różnych rodzajów i typów

– nabycie umiejętności w zakresie współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót

– kurs na koparki jednonaczyniowe to zdobycie kompetencji w zakresie organizacji pracy koparek jednonaczyniowych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych

– nabycie umiejętności z zakresu kontrolowania jakości wykonywanych prac

– zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania drobnych regulacji i napraw w koparkach jednonaczyniowych

– przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – książka operatora maszyn roboczych z wpisem uprawniającym do obsługi koparek jednonaczyniowych klasy trzeciej do 25 ton lub klasy pierwszej wszystkich typów (w zależności od wybranego kursu)

Praca na stanowisku operatora koparki jednonaczyniowej to bez wątpienia praca bardzo odpowiedzialna. Sam kurs na koparki jednonaczyniowe to nie wszystko. Operator koparki musi być stale czujny na stanowisku pracy i mieć na względzie bezpieczeństwo własne oraz innych osób przebywających w rejonie miejsca pracy. Operator koparki wykonuje prace najczęściej na placu budowy lub w górnictwie, gdzie koparki najczęściej wykorzystywane są do prac przeładunkowych. Praca operatora koparki jednonaczyniowej to także bez wątpienia niebezpieczne zajęcie, wykonuje on prace w miejscach, w których może dojść do groźnych wypadków związanych z wykonywanymi czynnościami, np. obsunięcie się ziemi lub porażenie prądem w trakcie pracy w pobliżu linii elektroenergetycznych. Praca na tym stanowisku wymaga umiejętności nie tylko precyzyjnych i doskonałej koncentracji ale również myślenia przestrzennego. W pracy operatora koparki przydatne są również podstawy fizyki – często musi on umieć oszacować czy dana maszyna uniesie zadany ciężar i będzie w stanie go precyzyjnie przenieść w wyznaczone miejsce. Najczęściej operatorzy koparek pracują przy budowie i naprawie dróg. Zajmują się oni głównie wykonywaniem wykopów, rozmieszczaniem materiałów na budowie, wyrównywaniem terenu, załadunkiem i transportem materiałów. Operatorzy koparek mogą również oczyszczać rowy melioracyjne, budować place i drogi dojazdowe. Operator koparki jest odpowiedzialny za stan techniczny powierzonej mu maszyny, do jego obowiązków należy również jej mycie i konserwacja.   Operator koparki wszystkie zlecone mu czynności powinien wykonywać z największą starannością oraz zachowaniem zasad bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony środowiska. 

Jakie zagadnienia programowe obejmuje kurs na koparki jednonaczyniowe?

– BHP ogólne

– Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych

– Ogólna budowa i obsługa koparek jednonaczyniowych

– Technologia robót

– Zajęcia praktyczne

– dodatkowo przy klasie pierwszej rozwiązania konstrukcyjne proekologiczne oraz zwiększające efektywność pracy stosowane w koparkach jednonaczyniowych

Egzamin państwowy składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Niezaliczenie części praktycznej egzaminu wyklucza możliwość przystąpienia do części teoretycznej podczas jednej sesji egzaminacyjnej. Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Koszt opłaty egzaminacyjnej zawarty jest w cenie kursu. Do egzaminu praktycznego należy przystąpić w stroju roboczym oraz kasku ochronnym, które udostępniamy naszym kursantom.

Gdy skończysz kurs na koparki jednonaczyniowe po zdanym egzaminie państwowym otrzymujesz:

– świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu z podpisem elektronicznym

– wpis w książce operatora (aktualny obowiązujący wzór książki operatora wraz z wykazem maszyn, do których obsługi niezbędne posiadanie stosownych uprawnień znajduje się w  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.07.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2020 r. poz. 1461). https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/files/rozporzadzenie_ministra_rozwoju_z_dnia_29.07.2020r.pdf

Warunki przyjęcia na kurs na koparki jednonaczyniowe:

– ukończone 18 lat

W trakcie jednego cyklu szkoleniowego można nabyć uprawnienia klasy trzeciej oraz pierwszej, organizujemy także szkolenia na podwyższenie posiadanych uprawnień z klasy trzeciej do pierwszej. 

Jeżeli posiadasz uprawnienia klasy drugiej zezwalające na obsługę koparek jednonaczyniowych o pojemności łyżki do 1,5 m3 wystarczy, że złożysz wniosek o aktualizację uprawnień w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie aby otrzymać wpis uprawniający do obsługi koparek jednonaczyniowych wszystkich typów klasy pierwszej. Wniosek jest odpłatny, szczegóły na stronie https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/38-regulamin-i-zalaczniki-obowiazujace-od-1-kwietnia-2022-r 

Zapisz się na kurs na koparki jednonaczyniowe