kurs na koparkoładowarki

kurs na koparkoładowarki

Nazwa i klasa uprawnień: kurs na  koparkoładowarki, wszystkie, klasa trzecia

 

Celem szkolenia jest:

– przygotowanie uczestników do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarek wszystkich typów klasy trzeciej

– nabycie wiedzy z zakresu budowy oraz zastosowania koparkoładowarek

– nabycie kompetencji w zakresie pracy koparkoładowarkami różnych rodzajów i typów

– nabycie umiejętności w zakresie współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót

– kurs na koparkoładowarki to zdobycie kompetencji w zakresie organizacji pracy koparoładowarką w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych

– nabycie umiejętności z zakresu kontrolowania jakości wykonywanych prac

– zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania drobnych regulacji i napraw w koparkoładowarkach

– przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – książka operatora maszyn roboczych z wpisem uprawniającym do obsługi koparkoładowarek wszystkich typów klasy trzeciej

Praca na stanowisku operatora koparkoładowarki to bez wątpienia praca bardzo odpowiedzialna. Sam kurs na koparkoładowarki to nie wszystko. Operator maszyny musi być stale czujny na stanowisku pracy i mieć na względzie bezpieczeństwo własne oraz innych osób przebywających w rejonie miejsca pracy. Operator koparkoładowarki wykonuje prace najczęściej na placu budowy – wyrównuje teren, wykonuje wykopy, ładuje i przemieszcza masy ziemne, odspaja i przewozi urobek. Często również sortuje i rozmieszcza materiały na terenie składowania, wykonuje prace pomocnicze i przeładunkowe. Koparkoładowarka to bez wątpienia maszyna uniwersalna, która może być wykorzystywana do wielu rodzajów robót. Praca operatora koparkoładowarki to także bez wątpienia niebezpieczne zajęcie, wykonuje on prace w miejscach, w których może dojść do groźnych wypadków związanych z wykonywanymi czynnościami, np. obsunięcie się ziemi lub porażenie prądem w trakcie pracy w pobliżu linii elektroenergetycznych. Praca na tym stanowisku wymaga umiejętności nie tylko precyzyjnych i doskonałej koncentracji ale również myślenia przestrzennego. W pracy operatora koparkoładowarki przydatne są również podstawy fizyki – często musi on umieć oszacować czy dana maszyna uniesie zadany ciężar i będzie w stanie go precyzyjnie przenieść w wyznaczone miejsce. Najczęściej operatorzy koparkoładowarek pracują przy budowie i naprawie dróg. Zajmują się oni głównie wykonywaniem wykopów, rozmieszczaniem materiałów na budowie, wyrównywaniem terenu, załadunkiem i transportem materiałów. Operatorzy koparkoładowarek mogą również oczyszczać rowy melioracyjne, budować place i drogi dojazdowe. Operator koparkoładowarki jest odpowiedzialny za stan techniczny powierzonej mu maszyny, do jego obowiązków należy również jej mycie i konserwacja.   Operator koparkoładowarki wszystkie zlecone mu czynności powinien wykonywać z największą starannością oraz zachowaniem zasad bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony środowiska. 

Jakie zagadnienia programowe obejmuje kurs na koparkoładowarki?

 

– BHP ogólne

– Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych

– Ogólna budowa i obsługa koparkoładowarek

– Technologia robót

– Zajęcia praktyczne

Egzamin państwowy składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Niezaliczenie części praktycznej egzaminu wyklucza możliwość przystąpienia do części teoretycznej podczas jednej sesji egzaminacyjnej. Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Koszt opłaty egzaminacyjnej zawarty jest w cenie kursu. Do egzaminu praktycznego należy przystąpić w stroju roboczym oraz kasku ochronnym, które udostępniamy naszym kursantom.

Gdy skończysz kurs na koparkoładowarki po zdanym egzaminie państwowym otrzymujesz:

– świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu z podpisem elektronicznym

– wpis w książce operatora (aktualny obowiązujący wzór książki operatora wraz z wykazem maszyn, do których obsługi niezbędne posiadanie stosownych uprawnień znajduje się w  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.07.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2020 r. poz. 1461). https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/files/rozporzadzenie_ministra_rozwoju_z_dnia_29.07.2020r.pdf

Zgodnie z przytoczonym powyżej rozporządzeniem osoba, która nabyła uprawnienia do obsługi koparkoładowarek jest upoważniona do obsługi koparek jednonaczyniowych o masie do 4 ton, ładowarek jednonaczyniowych o masie do 8 ton oraz koparkospycharek.

Warunki przyjęcia na kurs na koparkoładowarki:

– ukończone 18 lat


Zapisz się na kurs na koparkoładowarki