kurs na ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton

kurs na ładowarki jednonaczyniowe

Nazwa i klasa uprawnień: kurs na ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton kl. III lub wszystkie kl. I

 

Celem szkolenia jest:

– przygotowanie uczestników do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora ładowarek jednonaczyniowych w klasie trzeciej do 20 ton masy eksploatacyjnej lub klasy pierwszej obejmującej wszystkie typy ładowarek

– nabycie wiedzy z zakresu budowy ładowarek jednonaczyniowych

– nabycie kompetencji w zakresie pracy ładowarkami jednonaczyniowymi różnych rodzajów i typów

– nabycie umiejętności w zakresie współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót

– kurs na ładowarki jednonaczyniowe to zdobycie kompetencji w zakresie organizacji pracy ładowarek w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych

– nabycie umiejętności z zakresu kontrolowania jakości wykonywanych prac

– zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania drobnych regulacji i napraw w ładowarkach jednonaczyniowych

– przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – książka operatora maszyn roboczych z wpisem uprawniającym do obsługi ładowarek jednonaczyniowych klasy trzeciej do 20 ton lub klasy pierwszej wszystkich typów (w zależności od wybranego kursu)

Praca na stanowisku operatora ładowarki jednonaczyniowej to praca odpowiedzialna tak samo jak w przypadku innych maszyn. Sam kurs na ładowarki jednonaczyniowe to nie wszystko. Operator maszyny musi być czujny na stanowisku pracy oraz mieć na względzie bezpieczeństwo własne oraz innych osób przebywających w rejonie miejsca pracy. Operator ładowarki wykonuje prace najczęściej na placu budowy lub w miejscach przeładunkowych. Praca operatora ładowarki jednonaczyniowej to również niebezpieczne zajęcie, wykonuje on prace w miejscach, w których może dojść do tragicznych w skutkach wypadków związanych z wykonywanymi czynnościami, np. obsunięcie się ziemi lub porażenie prądem w trakcie pracy w pobliżu linii elektroenergetycznych. Praca na tym stanowisku wymaga odpowiedniej precyzji i doskonałej koncentracji ale również umiejętności myślenia przestrzennego. W pracy operatora ładowarki przydatne są również podstawy fizyki – często musi on potrafić oszacować czy dana maszyna uniesie zadany ciężar i będzie w stanie go w stanie przenieść w wyznaczone miejsce. Najczęściej operatorzy ładowarek pracują przy budowie i naprawie dróg lub na żwirowniach czy w portach przeładunkowych. Zajmują się oni głównie  przemieszczaniem materiałów na budowie, wyrównywaniem terenu, załadunkiem i transportem materiałów.  Operator ładowarki jest odpowiedzialny za stan techniczny powierzonej mu maszyny, do jego obowiązków należy również jej mycie i konserwacja.   Operator ładowarki wszystkie zlecone mu czynności powinien wykonywać z największą starannością oraz zachowaniem zasad bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony środowiska. 

Jakie zagadnienia programowe obejmuje kurs na ładowarki jednonaczyniowe?

 

– BHP ogólne

– Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych

– Ogólna budowa i obsługa ładowarek jednonaczyniowych

– Technologia robót

– Zajęcia praktyczne

– dodatkowo przy klasie pierwszej rozwiązania konstrukcyjne proekologiczne oraz zwiększające efektywność pracy stosowane w ładowarkach jednonaczyniowych

Egzamin państwowy składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Niezaliczenie części praktycznej egzaminu wyklucza możliwość przystąpienia do części teoretycznej podczas jednej sesji egzaminacyjnej. Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Koszt opłaty egzaminacyjnej zawarty jest w cenie kursu. Do egzaminu praktycznego należy przystąpić w stroju roboczym oraz kasku ochronnym, które udostępniamy naszym kursantom.

Gdy skończysz kurs na ładowarki jednonaczyniowe po zdanym egzaminie państwowym otrzymujesz:

– świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu z podpisem elektronicznym

– wpis w książce operatora (aktualny obowiązujący wzór książki operatora wraz z wykazem maszyn, do których obsługi niezbędne posiadanie stosownych uprawnień znajduje się w  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.07.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2020 r. poz. 1461). https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/files/rozporzadzenie_ministra_rozwoju_z_dnia_29.07.2020r.pdf

Zgodnie z przytoczonym wyżej rozporządzeniem, osoba, która nabyła uprawnienia do obsługi ładowarek jednonaczyniowych klasy trzeciej lub pierwszej może obsługiwać również spycharki o mocy silnika do 110 kW klasy trzeciej.

Warunki przyjęcia na kurs na ładowarki jednonaczyniowe:

– ukończone 18 lat


W trakcie jednego cyklu szkoleniowego można nabyć uprawnienia klasy trzeciej oraz pierwszej, organizujemy także szkolenia na podwyższenie posiadanych uprawnień z klasy trzeciej do pierwszej. 

Jeżeli posiadasz uprawnienia klasy drugiej zezwalające na obsługę ładowarek jednonaczyniowych o pojemności łyżki do 5 m3 wystarczy, że złożysz wniosek o aktualizację uprawnień w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie aby otrzymać wpis uprawniający do obsługi ładowarek jednonaczyniowych wszystkich typów klasy pierwszej. Wniosek jest odpłatny, szczegóły na stronie https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/38-regulamin-i-zalaczniki-obowiazujace-od-1-kwietnia-2022-r

Zapisz się na kurs operatora ładowarki