kurs na równiarki

kurs na równiarki

Nazwa i klasa uprawnień: kurs na równiarki  wszystkie kl. I

Celem szkolenia jest:

– przygotowanie uczestników do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora równiarek klasy pierwszej obejmującej wszystkie typy tych maszyn

– nabycie wiedzy z zakresu budowy oraz eksploatacji równiarek

– nabycie kompetencji w zakresie pracy równiarkami różnych typów

– nabycie umiejętności w zakresie współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót

– kurs na równiarki obejmuje zdobycie kompetencji w zakresie organizacji pracy równiarkami w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych

– nabycie umiejętności z zakresu kontrolowania jakości wykonywanych prac przy użyciu równiarki

– zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania drobnych regulacji i napraw w równiarkach

– przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – książka operatora maszyn roboczych z wpisem uprawniającym do obsługi równiarek klasy pierwszej wszystkich typów 

Praca operatora równiarki to zawód odpowiedzialny tak samo jak w przypadku innych maszyn. Sam kurs na równiarki to nie wszystko. Operator maszyny musi być czujny na stanowisku pracy oraz mieć na względzie bezpieczeństwo własne oraz innych osób przebywających w rejonie miejsca pracy. Operator równiarki w swojej codziennej pracy zajmuje się profilowaniem różnego rodzaju terenów, np. pod budowę dróg. Praca operatora równiarki to niebezpieczne zajęcie, wykonuje on prace w miejscach, w których może dojść do tragicznych w skutkach wypadków związanych z wykonywanymi czynnościami, np. obsunięcie się ziemi lub porażenie prądem w trakcie pracy w pobliżu linii elektroenergetycznych. Operator równiarki jest odpowiedzialny za stan techniczny powierzonej mu maszyny, do jego obowiązków należy również jej mycie i konserwacja a także odpowiednie zabezpieczenie maszyny przed osobami niepowołanymi.  Operator równiarki wszystkie zlecone mu czynności powinien wykonywać zgodnie z przedstawioną mu dokumentacją projektową oraz z możliwie największą starannością, precyzją a także z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony środowiska. 

Jakie zagadnienia programowe obejmuje kurs na równiarki?

– BHP ogólne

– Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych

– Ogólna budowa i eksploatacja równiarek

– Technologia robót równiarkami

– Zajęcia praktyczne

Egzamin państwowy składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Niezaliczenie części praktycznej egzaminu wyklucza możliwość przystąpienia do części teoretycznej podczas jednej sesji egzaminacyjnej. Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Koszt opłaty egzaminacyjnej zawarty jest w cenie kursu. Do egzaminu praktycznego należy przystąpić w stroju roboczym oraz kasku ochronnym, które udostępniamy naszym kursantom.

Gdy skończysz kurs na równiarki po zdanym egzaminie państwowym otrzymujesz:

– świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu z podpisem elektronicznym

– wpis w książce operatora (aktualny obowiązujący wzór książki operatora wraz z wykazem maszyn, do których obsługi niezbędne posiadanie stosownych uprawnień znajduje się w  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.07.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2020 r. poz. 1461). https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/files/rozporzadzenie_ministra_rozwoju_z_dnia_29.07.2020r.pdf

Warunki przyjęcia na kurs na równiarki:

– ukończone 18 lat

Jeżeli posiadasz uprawnienia klasy drugiej zezwalające na obsługę równiarek o mocy do 220 kW wystarczy, że złożysz wniosek o aktualizację uprawnień w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie aby otrzymać wpis uprawniający do obsługi spycharek wszystkich typów klasy pierwszej. Wniosek jest odpłatny, szczegóły na stronie https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/38-regulamin-i-zalaczniki-obowiazujace-od-1-kwietnia-2022-r

Zapisz się na kurs na równiarki

.