kurs na spycharki

kurs na spycharki

Nazwa i klasa uprawnień: kurs na spycharki do 110 kW kl. III lub wszystkie kl. I

Celem szkolenia jest:

– przygotowanie uczestników do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora spycharek w klasie trzeciej do 110 kW mocy silnika lub klasy pierwszej obejmującej wszystkie typy spycharek

– nabycie wiedzy z zakresu budowy spycharek

– nabycie kompetencji w zakresie spycharkami różnych typów

– nabycie umiejętności w zakresie współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót

– kurs na spycharki obejmuje zdobycie kompetencji w zakresie organizacji pracy spycharkami w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych

– nabycie umiejętności z zakresu kontrolowania jakości wykonywanych prac przy użyciu spycharki

– zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania drobnych regulacji i napraw w spycharkach

– przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – książka operatora maszyn roboczych z wpisem uprawniającym do obsługi spycharek klasy trzeciej do 110 kW lub klasy pierwszej wszystkich typów (w zależności od wybranego kursu)

Praca operatora spycharki to zawód odpowiedzialny tak samo jak w przypadku innych maszyn. Sam kurs na spycharki to nie wszystko. Operator maszyny musi być czujny na stanowisku pracy oraz mieć na względzie bezpieczeństwo własne oraz innych osób przebywających w rejonie miejsca pracy. Operator spycharki wykonuje roboty ziemne specjalistyczne oraz pomocnicze w budownictwie, górnictwie odkrywkowym, rolnictwie oraz gospodarce komunalnej. Praca operatora spycharki to bardzo niebezpieczne zajęcie, wykonuje on prace w miejscach, w których może dojść do tragicznych w skutkach wypadków związanych z wykonywanymi czynnościami, np. obsunięcie się ziemi lub porażenie prądem w trakcie pracy w pobliżu linii elektroenergetycznych. Praca operatora spycharki polega głównie na przemieszczaniu po podłożu odspajanego gruntu, nadkładu i innych materiałów.  Najczęściej operatorzy spycharek pracują przy budowie i naprawie dróg lub na terenie żwirowni lub kopalni.  Operator spycharki jest odpowiedzialny za stan techniczny powierzonej mu maszyny, do jego obowiązków należy również jej mycie i konserwacja.  Operator spycharki wszystkie zlecone mu czynności powinien wykonywać z możliwie największą starannością, precyzją oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony środowiska. 

Jakie zagadnienia programowe obejmuje kurs na spycharki?

– BHP ogólne

– Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych

– Ogólna budowa i obsługa spycharek

– Technologia robót spycharkami

– Zajęcia praktyczne

– dodatkowo przy klasie pierwszej rozwiązania konstrukcyjne proekologiczne oraz zwiększające efektywność pracy stosowane w spycharkach

Egzamin państwowy składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Niezaliczenie części praktycznej egzaminu wyklucza możliwość przystąpienia do części teoretycznej podczas jednej sesji egzaminacyjnej. Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Koszt opłaty egzaminacyjnej zawarty jest w cenie kursu. Do egzaminu praktycznego należy przystąpić w stroju roboczym oraz kasku ochronnym, które udostępniamy naszym kursantom.

Gdy skończysz kurs na spycharki po zdanym egzaminie państwowym otrzymujesz:

– świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu z podpisem elektronicznym

– wpis w książce operatora (aktualny obowiązujący wzór książki operatora wraz z wykazem maszyn, do których obsługi niezbędne posiadanie stosownych uprawnień znajduje się w  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.07.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2020 r. poz. 1461). https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/files/rozporzadzenie_ministra_rozwoju_z_dnia_29.07.2020r.pdf

Warunki przyjęcia na kurs na spycharki:

– ukończone 18 lat

W trakcie jednego cyklu szkoleniowego można nabyć uprawnienia klasy trzeciej oraz pierwszej, organizujemy także szkolenia na podwyższenie posiadanych uprawnień z klasy trzeciej do pierwszej. 

Jeżeli posiadasz uprawnienia klasy drugiej zezwalające na obsługę spycharek o mocy do 220 kW wystarczy, że złożysz wniosek o aktualizację uprawnień w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie aby otrzymać wpis uprawniający do obsługi spycharek wszystkich typów klasy pierwszej. Wniosek jest odpłatny, szczegóły na stronie https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/38-regulamin-i-zalaczniki-obowiazujace-od-1-kwietnia-2022-r

Zapisz się na kurs na spycharki.