Pilarki mechaniczne do ścinki drzew

pilarki mechaniczne do ścinki drzew

Nazwa uprawnień: pilarki mechaniczne do ścinki drzew, wszystkie, kl. III

Obsługujący pilarki mechaniczne do ścinki drzew potocznie zwany jest pilarzem, jak sama nazwa wskazuje jest to osoba odpowiedzialna za ścinanie drzew. Osoba taka zajmuje się również wstępną obróbką pozyskanego surowca drewna. Operator pilarki mechanicznej może być również odpowiedzialny za oczyszczanie terenu z połamanych drzew na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych. Operator pilarki mechanicznej do ścinki drzew odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo własne ale i również za pozostałe osoby przebywające na terenie wycinki drzew. W pracy pilarza niezbędna jest odpowiedzialność i umiejętność koncentracji. Praca przy ścince oraz przy przetwarzaniu pozyskanego surowca należy do szczególnie niebezpiecznych o dużym ryzyku zawodowym. Wszystkie rodzaje prac wykonywanych przez operatora pilarki mechanicznej muszą być szczegółowo zaplanowane i zorganizowane pod względem technicznego zabezpieczenia oraz doboru techniki pracy do określonego zadania. Pilarz pracuje w zakładach leśnych, ściśle współpracuje z przedstawicielami nadleśnictwa a w szczególności z leśniczyn, na terenie leśnictwa, dla którego wykonuje zadania.

Podstawowymi, niezbędnymi cechami obsługującego pilarki mechaniczne do ścinki drzew są: dobra kondycja psychofizyczna, wytrzymałość na długotrwały wysiłek i stres, sprawność fizyczna i umiejętność pracy w tempie dostosowanym do warunków środowiska i podmiotu pracy. Przed przystąpieniem do wykonania różnych operacji technologicznych związanych z pozyskaniem drewna należy ocenić rozmiar i ryzyko wystąpienia krytycznych sytuacji i wybrać właściwą technikę, z uwzględnieniem podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy. Pilarz pracuje wyłącznie na otwartej przestrzeni niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych. Ekstremalne warunki klimatyczno-pogodowe wpływają na wzrost szkodliwości lub uciążliwości pracy. Ponadto jest on narażony na choroby odkleszczowe. Rozmiar zagrożeń uwarunkowany jest koniecznością dostosowania pracy do biologicznego rytmu lasu, zmiennością warunków środowiskowych, zróżnicowanym podłożem, zmiennością przedmiotu pracy – praca w drzewostanie o różnym wieku i składzie gatunkowym. Towarzyszący pracy pilarki mechanicznej hałas, drgania mechaniczne, spaliny są dodatkowym źródłem obciążeń. Czynniki te (hałas, wibracje) przekraczają dopuszczalne dla zdrowia wartości normatywne. Przy operacjach ścinki, okrzesywania i wyróbki sortymentów zdarza się większość wypadków ciężkich i śmiertelnych. Występowanie tych zagrożeń zwiększa napięcie, poziom stresu, co prowadzi do dodatkowego obciążenia psychicznego osoby wykonującej zawód pilarza.

Celem szkolenia na pilarki mechaniczne do ścinki drzew jest:

– przygotowanie uczestników do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew wszystkich typów w klasie trzeciej uprawnień

– nabycie wiedzy z zakresu budowy i obsługi pilarki mechanicznej do ścinki drzew

– nabycie kompetencji w zakresie pracy pilarkami różnych typów

– nabycie umiejętności w zakresie współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót

– kurs operatora pilarki mechanicznej do ścinki drzew to także nabycie kompetencji w zakresie organizacji pracy pilarkami w różnych warunkach atmosferycznych oraz klimatycznych

– nabycie umiejętności z zakresu kontrolowania jakości wykonywanych prac

– zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania drobnych regulacji i napraw pilarek mechanicznych do ścinki drzew

– przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – książka operatora maszyn roboczych z wpisem uprawniającym do obsługi pilarek mechanicznych do ścinki drzew wszystkich typów klasy trzeciej

Jakie zagadnienia programowe obejmuje szkolenie?

– BHP ogólne

– Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych

– Ogólna budowa i obsługa pilarek mechanicznych do ścinki drzew

– Technologia robót

– Zajęcia praktyczne

Egzamin państwowy składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Niezaliczenie części praktycznej egzaminu wyklucza możliwość przystąpienia do części teoretycznej podczas jednej sesji egzaminacyjnej. Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Koszt opłaty egzaminacyjnej zawarty jest w cenie kursu. Do egzaminu praktycznego należy przystąpić w stroju roboczym: kombineznon antyprzepięciowy, kask ochronny z przyłbicą, rękawice, obuwie robocze wzmacniane – na czas szkolenia i egzaminu udostępniamy strój bezpłatnie.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu państwowego kursanci otrzymują:

– świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu z podpisem elektronicznym

– wpis w książce operatora (aktualny obowiązujący wzór książki operatora wraz z wykazem maszyn, do których obsługi niezbędne posiadanie stosownych uprawnień znajduje się w  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.07.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2020 r. poz. 1461). https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/files/rozporzadzenie_ministra_rozwoju_z_dnia_29.07.2020r.pdf

Warunki przyjęcia na kurs:

– ukończone 18 lat

Zapisz się na kurs