Przecinarki do nawierzchni dróg

Nazwa i klasa uprawnień: przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym, wszystkie, kl. III

 

 

Obecnie w budownictwie wykorzystuje się wiele typów maszyn, na placu budowy możemy znaleźć drobne maszyny typu zagęszczarki, ubijaki wibracyjne, narzędzia udarowe czy przecinarki do nawierzchni dróg. Nasz kurs ma na celu między innymi:

– przygotowanie uczestników do bezpiecznego wykonywania zawodu operatora przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym

– zaznajomienie z budową i zasadą działania pracy poszczególnych zespołów i podzespołów będących częściami przecinarek

– omówienie przepisów bhp dotyczących eksploatacji przecinarki do nawierzchni dróg

– zaznajomienie uczestników z przepisami bhp obowiązującymi na stanowisku pracy

– zapoznanie z technikami bezpiecznej pracy

Po naszym szkoleniu absolwenci potrafią:

– pracować przecinarkami różnych typów w zakresie trzeciej klasy uprawnień

– współpracować z zespołem ludzkim na placu budowy

– organizować pracę z wykorzystaniem innych maszyn

– organizować pracę maszyn w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych

– kontrolować jakość wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi w przedsiębiorstwie procedurami

– czynnie uczestniczyć przy wykonywaniu przeglądów i napraw

Przecinarki to urządzenia, których zasada pracy oparta jest na ruchu obrotowym tarczy tnącej. Mogą być wykorzystywane nie tylko na budowie ale i również przez służby ratownicze. Ze względu na rodzaj zasilania rozróżniamy przecinarki: spalinowe, elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne. Operator przecinarki odpowiedzialny jest m.in. za odpowiednie przygotowanie jej do pracy, które obejmuje: sprawdzenie stanu technicznego oraz prawidłowość funkcjonowania podstawowych elementów, ustalenie miejsca cięcia, sprawdzenie prawidłowości doboru oraz stanu tarczy tnącej, sprawdzenie napięcia paska. Podczas cięcia w pomieszczeniach ze złą wentylacją operator przecinarki musi pamiętać o konieczności zapewnienia sobie dróg oddechowych. Pył powstający przy cięciu nie zawsze jest widoczny dla oka, stanowi on także ogromne zagrożenie dla współpracowników i innych osób znajdujących się w pobliżu. W trakcie pracy przecinarką tak samo jak w przypadku pracy z wykorzystaniem innych maszyn operator narażony jest na możliwość kolizji z liniami energetycznymi czy gazowymi. Z pozoru praca operatora przecinarki do nawierzchni dróg może wydawać się niczym szczególnym ale wymaga od obsługującego niezwykłej koncentracji i ostrożności. Oprócz wymienionych wyżej zagrożeń najczęściej operator narażony jest na ciężkie obrażenia fizyczne w przypadku gdy nie stosuje się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na powierzonym mu stanowisku. 

W codziennej pracy operator przecinarki do nawierzchni dróg wykonuje następujące czynności: zabezpiecza i oznakowuje miejsce wykonywania robót, naprawia różnego rodzaju nawierzchnie drogowe (takie jak: bruk, kostka, beton, asfaltobeton, asfalt na nawierzchniach różnych typów, chodniki dla pieszych czy ścieżki rowerowe). 

Co obejmuje program szkolenia?

 • – BHP ogólne
 • – Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych (dokumentacja techniczna i eksploatacyjna przecinarki, użytkowanie eksploatacyjne)
 • – Ogólna budowa i obsługa przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym (ogólna budowa i charakterystyka przecinarek do nawierzchni dróg, układy napędowe stosowane w przecinarkach do nawierzchni dróg, zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy eksploatacji przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym)
 • – Technologia robót realizowanych przecinarkami do nawierzchni dróg (zastosowanie przecinarek do nawierzchni dróg, organizacja robót przy naprawie drogi z zastosowaniem przecinarki, technika pracy przecinarkami do nawierzchni dróg, zasady bezpiecznej pracy)
 • – Zajęcia praktyczne

Po zdanym egzaminie państwowym kursanci otrzymują:

 • – świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu
 • – wpis w książce operatora uprawniający do obsługi przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym wszystkich typów klasy trzeciej

  (aktualny obowiązujący wzór książki operatora wraz z wykazem maszyn, do których obsługi niezbędne posiadanie stosownych uprawnień znajduje się w  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.07.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2020 r. poz. 1461). https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/files/rozporzadzenie_ministra_rozwoju_z_dnia_29.07.2020r.pdf

 • Uprawnienia wydawane są bezterminowo. 

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • – ukończone 18 lat

 •  

Wybierając szkolenie w naszym ośrodku masz zagwarantowane indywidualne podejście w organizacji zajęć. Bezpieczeństwo kursantów stawiamy na pierwszym miejscu dlatego na czas zajęć praktycznych i egzaminu zapewniamy profesjonalny i atestowany zestaw środków ochrony indywidualnej. Harmonogram zajęć ustalamy wspólnie według twojej dyspozycyjności. 

Zapisz się na kurs operatora przecinarek do nawierzchni dróg.

przecinarki do nawierzchni dróg