Walce drogowe

Nazwa kursu i klasa uprawnień: kurs na walce drogowe wszystkie, kl. II

kurs na walec drogowy

Celem szkolenia jest:

– przygotowanie uczestników do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora walców drogowych wszystkich typów w klasie drugiej uprawnień 

– nabycie wiedzy z zakresu rodzajów i budowy walców drogowych różnych typów 

– nabycie kompetencji w zakresie pracy walcami różnych typów

– nabycie umiejętności w zakresie współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót

– kurs na walce drogowe obejmuje zdobycie kompetencji w zakresie organizacji pracy walcami drogowymi w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych

– nabycie umiejętności z zakresu kontrolowania jakości wykonywanych prac przy użyciu walca

– zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania drobnych regulacji i napraw w walcach drogowych

– przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – książka operatora maszyn roboczych z wpisem uprawniającym do obsługi walców drogowych klasy drugiej wszystkich typów

Operator walca drogowego odpowiedzialny jest za zagęszczenie gruntów przy robotach ziemnych oraz równanie mieszanek mineralno – asfaltowych (bitumicznych) na budowanych lub remontowanych drogach. W celu zagęszczania mieszanki mineralno-bitumicznej operator obsługuje walec gładki, stalowy, statyczny dwuwałowy lekki służący do wstępnego zagęszczenia oraz walec gładki, stalowy, statyczny dwuwałowy średni do zagęszczenia właściwego. Ostatnią czynnością związaną z zagęszczaniem masy jest przejazd walca wielokołowego ogumionego o ciśnieniu w oponach regulowanym w granicach 0,2–0,8 MPa. Walce wyposażone są w instalację zraszającą powierzchnie kół, co zapobiega przylepianiu się do nich wałowanej masy. Zagęszczanie prowadzone jest od krawędzi ku środkowi.

Walce drogowe to m.in. walce do mas bitumicznych , walce do robót ziemnych oraz walce ogumione. Różnią się od siebie konkretnymi parametrami oraz przeznaczeniem stosowania. Jednym z istotnych podziałów jest ten ze względu na oddziaływanie na podłoże :

  • walce wibracyjne 

    – walce udarowe 

    – walce statyczne

  • Można również spotkać inne podziały, np. ze względu na sprężystość wałów (stalowe i ogumione), jak i ich kształt (gładkie, okołkowane, siatkowe, kompaktory, tarczowe). Walce drogowe dzielimy również na ze względu na: liczbę i usytuowanie, napęd, konstrukcję ramy. Występują również modele zwane kombinowanymi, które są połączone z różnych rodzajów, a także specjalne, które służą do zagęszczania skarp, rowów czy wysypisk odpadów.

Walce drogowe zwiększają efektywność wałowania i zagęszczania nawierzchni. Dzięki nim praca przebiega szybciej, co ma znaczący wpływ na jakość dróg, zwłaszcza gdy mowa jest o bardzo dużych nawierzchniach. 

Operator dodatkowo wykorzystuje w pracy narzędzia ręczne, np.: młotki, klucze nasadowe i oczkowe, skrobaczki, itp. 
Operator odpowiedzialny jest nie tylko za fachową obsługę powierzonej mu maszyny ale również za przeprowadzanie codziennej obsługi technicznej przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, okresowych przeglądów konserwacyjnych, wykonywanie prostych regulacji lub napraw oraz za sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej. Najważniejszymi cechami dobrego operatora walca są: dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, umiejętności manualne i wyobraźnia przestrzenna. W pracy przyda się również cierpliwość i dokładność. Na placu budowy swoje obowiązki wykonują różni fachowcy, obsługiwane są różne maszyny. Operator powinien być osobą komunikatywną, potrafiącą współpracować z zespołem.

Jakie zagadnienia programowe obejmuje kurs na walce drogowe?

– BHP ogólne

– Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych

– Ogólna budowa i obsługa walców drogowych

– Technologia robót wykonywanych walcami drogowymi

– Zajęcia praktyczne

Egzamin państwowy składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Niezaliczenie części praktycznej egzaminu wyklucza możliwość przystąpienia do części teoretycznej podczas jednej sesji egzaminacyjnej. Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Koszt opłaty egzaminacyjnej zawarty jest w cenie kursu. Do egzaminu praktycznego należy przystąpić w stroju roboczym oraz kasku ochronnym, które udostępniamy naszym kursantom.

Gdy skończysz kurs na walce drogowe po zdanym egzaminie państwowym otrzymujesz:

– świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu z podpisem elektronicznym

– wpis w książce operatora (aktualny obowiązujący wzór książki operatora wraz z wykazem maszyn, do których obsługi niezbędne posiadanie stosownych uprawnień znajduje się w  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.07.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2020 r. poz. 1461). https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/files/rozporzadzenie_ministra_rozwoju_z_dnia_29.07.2020r.pdf

– uprawnienia są bezterminowe – nie ma konieczności przedłużania ich w przyszłości

Warunki przyjęcia na kurs na walce drogowe:

– ukończone 18 lat

Jeżeli posiadasz uprawnienia klasy trzeciej zezwalające na obsługę walców drogowych o masie do 18 ton klasy trzeciej wystarczy, że złożysz wniosek o aktualizację uprawnień w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie aby otrzymać wpis uprawniający do obsługi walców drogowych wszystkich typów klasy drugiej. Wniosek jest odpłatny, szczegóły na stronie https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/38-regulamin-i-zalaczniki-obowiazujace-od-1-kwietnia-2022-r

Zapisz się na kurs na walce drogowe.