wymiana butli LPG

Kurs bezpiecznego użytkowania i wymiany butli LPG

Program kursu wydany jest przez Urząd Dozoru Technicznego w Gliwicach pod nr 06/12/2021/BUB i obejmuje niżej wymienione zagadnienia:

 • wymagania dotyczące warunków użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym wyposażonych w instalację gazową
 • charakterystyka paliw gazowych stosowanych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym
 • wymagania dotyczące stanowiska do wymiany butli
 • rodzaje instalacji gazowych oraz butli
 • stosowane oznaczenia
 • terminy i warunki dopuszczenia do eksploatacji
 • kontrola szczelności instalacji gazowej
 • transport wewnątrzzakładowy butli na paliwa gazowe oraz zagrożenia występujące przy tych czynnościach
 • zagrożenia oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych
 • BHP
 • czynności obsługi codziennej związanej z instalacją gazową
 • czynności związane z wymianą butli

Po ukończeniu szkolenia absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 652).

Termin szkolenia uzgadniamy indywidualnie, zajęcia mogą odbywać się w naszej siedzibie lub u zleceniodawcy.