Pompy do mieszanki betonowej

pompy do mieszanki betonowej

Nazwa kursu i uprawnień: pompy do mieszanki betonowej, wszystkie, kl. III

Celem kursu jest:

– przygotowanie uczestników do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora pomp do mieszanki betonowej wszystkich typów klasy trzeciej

– nabycie wiedzy z zakresu budowy oraz zastosowania pomp do mieszanki betonowej

– nabycie kompetencji w zakresie pracy pompami do betonu różnych rodzajów i typów

– nabycie umiejętności w zakresie współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót

– kurs na pompy do mieszanki betonowej to zdobycie kompetencji w zakresie organizacji pracy pompą w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych

– nabycie umiejętności z zakresu kontrolowania jakości wykonywanych prac

– zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania drobnych regulacji i napraw w pompie

– przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – książka operatora maszyn roboczych z wpisem uprawniającym do obsługi pomp do mieszanki betonowej wszystkich typów klasy trzeciej

 

Pompy do mieszanki betonowej to urządzenia, których zadaniem jest przetransportowanie i pompowanie betonu na placu budowy. Sprawne działanie pompy zależy zarówno od jakości sprzętu jak i od operatora maszyny, dlatego każdy obsługujący pompy do mieszanki betonowej powinien ukończyć specjalistyczne szkolenie z tego zakresu i posiadać uprawnienia państwowe do ich obsługi. Aby móc swobodnie przemieszczać się pompą lub pompogruszką zamontowaną na pojeździe operator powinien posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Niezbędne jest wyposażenie operatora pompy do mieszanki betonowej w środki ochrony indywidualnej, takie jak: hełm i okulary ochronne, odzież i obuwie ochronne, rękawice robocze. 

Według definicji pompy do betonu to urządzenia, których zadaniem jest transportowanie oraz pompowanie mieszanki betonowej na placu budowy. W zależności od wielkości placu budowy, oczekiwanej wydajności, czy mocy działania pompy można wybierać na rynku spośród wielu tych urządzeń. Najprostszy podział pomp ze względu na ich rodzaj to podział na pompy stacjonarne i mobilne. Wśród pomp mobilnych wyróżniamy dodatkowo:

  • pompy gąsienicowe

  • pompy samochodowe

  • tzw. pompogruszki

Stacjonarne pompy do betonu są najmniej mobilne i charakteryzuje je mała pojemność. Najczęściej przewożone są na przyczepach samochodowych a działają poprzez sterowanie z pilota lub bezpośrednio na obudowie. 

Najczęściej spotykanymi pompami w naszym są kraju są pompy do betonu zamontowane na samochodach ciężarowych oraz pompogruszki. Ich cechą charakterystyczną jest wysięgnik pozwalający na doprowadzenie betonu w odległości nawet do stu metrów od samej pompy. Ogromną zaletą samych pompogruszek jest to, że zapewniają stałe mieszanie betonu. Aby móc pracować jako  operator pompogruszki czy pompy samochodowej często niezbędne jest posiadanie przez operatora prawa jazdy kategorii C. Nie jest to wymóg konieczny do możliwości uczestniczenia w kursie ale w codziennej pracy niestety tak. Ponadto pompy podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do jednostki dozoru technicznego. Praca operatora pompy jest niebezpieczna i odpowiedzialna jak przy każdej maszynie. Wymaga od obsługującego precyzji i ogromnej koncentracji, nie może on zapominać o obsłudze technicznej codziennej jak i o stosowaniu odpowiednich środków ochrony osobistej. Operator pompy do betonu powinien mieć zapewnioną asystę w postaci osoby sprawującej funkcję operatora węża końcowego, niezbędna jest jasna komunikacja pomiędzy nimi, najlepiej aby odbywała się ona według ściśle i jasno określonych sygnałów ręcznych.

Co obejmuje program szkolenia?

– BHP ogólne

– Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych

– Ogólna budowa i obsługa pomp do mieszanki betonowej

– Technologia robót

– Zajęcia praktyczne

Po zdanym egzaminie państwowym kursanci otrzymują:

świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu z podpisem elektronicznym

– wpis w książce operatora (aktualny obowiązujący wzór książki operatora wraz z wykazem maszyn, do których obsługi niezbędne posiadanie stosownych uprawnień znajduje się w  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.07.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2020 r. poz. 1461). https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/files/rozporzadzenie_ministra_rozwoju_z_dnia_29.07.2020r.pdf

Warunki przyjęcia na kurs:

– ukończone 18 lat


Zapisz się na kurs operatora pomp do mieszanki betonowej